De school werkt met een aannamebeleid. Het aannamebeleid is als een kwaliteitszorgmaatregel die de scholen hanteren bij de aanmelding en inschrijving van leerlingen.

Het doel van het aannamebeleid is om binnen de school de uitwerking van het onderwijsaanbod en de zorgstructuur, zoals deze de afgelopen jaren is opgezet en verbeterd, te waarborgen. De manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan passend onderwijs op schoolniveau wordt in dit beleidsstuk aangegeven. De El Amal scholen streven ernaar om bij de aanname van nieuwe leerlingen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op welke bagage dan ook, die de nieuwe leerling meebrengt.

Op school is er een uitvoerig beleidsdocument over aanname waarbij rekening wordt gehouden met gemeentelijke afspraken. De directie en de intern begeleider van de school dragen hier zorg voor.