De zorg op Al Ikhlaas

Onderwijs op maat
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen uiteraard aandacht, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die daar juist erg goed in zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra hulp en oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt andere hulp en verrijkingsstof. Wij proberen de leerstof aan te bieden die bij uw kind past, om zo te komen tot een optimale ontwikkeling van uw kind. Elk kind is uniek en verdient dan ook een eigen benadering. Onderwijs op maat betekent ook zoveel mogelijk tegemoet komen aan de individuele behoeften van elk kind.

Leerlingenzorg puntsgewijs
·   Elk kind krijgt extra hulp als de leerkracht dat nodig vindt (in overleg met de ouders)
·   Deze extra hulp wordt nader omschreven in een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief (OPP).
·   Bij problemen wordt individuele hulp gegeven door de groepsleerkracht, RT’er of door de tutor.
·   De ouders spelen bij speciale hulp een belangrijke rol, omdat zij in sommige gevallen toestemming moeten geven.
·   Het is ook mogelijk externe hulp (deskundigheid) in te schakelen, zoals logopedie, fysiotherapie, schoolmaatschappelijk werk en/of een psycholoog.

Bescherming persoonsgegevens
Alle vertrouwelijke gegevens aangaande uw kind worden zorgvuldig afgeschermd van de buitenwereld.
Alleen de direct betrokken leerkrachten, de intern begeleider en de directie mogen de gegevens inzien om een goede begeleiding mogelijk te maken. Als ouder hebt u het recht om deze gegevens in te zien. Het kan zijn dat de school het leerling-dossier van uw kind aan anderen wil laten zien, bijvoorbeeld aan de onderwijsbegeleidingsdienst. Dat kan alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Al deze gegevens worden in het schoolarchief bewaard. Ongeveer vijf jaar nadat een kind van school is gegaan, worden alle gegevens, behalve persoonsgegevens, vernietigd.

Op 25 mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht gegaan. Deze Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens. Als school houden wij ons ook aan deze wet.

Als het niet zo gemakkelijk gaat
Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. In eerste instantie zorgt de eigen groepsleerkracht hiervoor. De leerkracht kan de hulp inroepen van de intern begeleider. De intern begeleider geeft steun, informeert en adviseert vanuit eigen deskundigheid. De groepsleerkracht blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de begeleiding van de ontwikkeling van de leerling.

De leerling wordt eventueel ook in een ‘kindbespreking’ (KB4) besproken in aanwezigheid van deskundigen die niet vast aan de school verbonden zijn. Hierbij kunnen aanwezig zijn: een orthopedagoog/ psycholoog  van de organisatie OA (OnderwijsAdvies), de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker.

Toch kan de situatie zich voordoen dat, ondanks de extra zorg die aan uw kind is besteed, de beoogde ononderbroken leerweg buiten de mogelijkheden van de school ligt. In dat geval zal in samenwerking met en met toestemming van de ouders naar een andere passende school worden gezocht.

Afhankelijk van de behoefte van het kind kan dit een andere basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (SBO) zijn, of kan ondersteuning worden verleend vanuit het speciaal onderwijs door een ambulante begeleider. Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs, die de extra hulp kan bieden, gebeurt in samenwerking met de onderwijsbegeleidingsdienst.  Ouders worden gedurende dit gehele traject zo goed mogelijk begeleid door de leerkrachten en het zorgteam.

Passend onderwijs
Landelijk is het proces van passend onderwijs ingezet. De overheid stimuleert basisscholen om zoveel mogelijk kinderen binnen de basisschool vakkundig te helpen. Daarom zijn er steeds meer mogelijkheden om hulp van buitenaf in te roepen. Al Ikhlaas is aangesloten bij het volgende samenwerkingsverband:
SWV Passend onderwijs Zuid-Kennemerland
info@po-zk.nl, 023-5430116.

In dit samenwerkingsverband werken we met elkaar aan de zorg voor alle leerlingen en in het bijzonder voor de kinderen die net iets meer zorg nodig hebben. Leerkrachten van het speciaal onderwijs adviseren de leerkrachten in het basisonderwijs en samen wordt een stappenplan opgezet om kinderen zo lang mogelijk goed te begeleiden in het basisonderwijs.

Binnen dit samenwerkingsverband hebben alle basisscholen in Haarlem per 1 augustus 2013 een eigen  onderwijsprofiel. In dit onderwijsprofiel geven wij aan welke speciale zorg wij kunnen bieden. Dit onderwijsprofiel is op school in te zien en kan bekeken worden op de website van de school. Jaarlijks wordt dit onderwijsprofiel geëvalueerd en mogelijk aangepast.