Het leren op Al Ikhlaas

Van het vierde tot het twaalfde jaar zit uw kind op de basisschool. In die tijd maakt het een flinke ontwikkeling door. Elk kind is anders, gedraagt zich anders en leert anders. Binnen ons onderwijs houden we hier rekening mee. We kijken wat het kind aankan, en waar de interesse ligt. Toch ligt er al veel leerstof vast in de methoden die we gebruiken. De overheid heeft de kerndoelen - dat is dat wat een kind moet leren gedurende acht jaren basisonderwijs - geformuleerd.

Onderwijs kan echter alleen effectief zijn als wordt voldaan aan de drie pedagogische basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie.

Deze behoeften leiden ertoe dat kinderen van binnenuit worden gemotiveerd om uitdaging te zoeken en actief met de omgeving om te gaan. Deze motivatie is de belangrijkste bron van ontwikkeling. Het is aan de leerkracht om hier op een goede manier mee om te gaan in de rol van begeleider en om het onderwijs hierop af te stemmen om zodoende een veilig pedagogisch klimaat te creëren, waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De groepen 1 en 2.

Eigenlijk hebben we een groep 0, 1 en 2. Tot de groep 0 worden die leerlingen gerekend die na 31 oktober op school zijn gekomen. Zij zijn het schooljaar daarop groep 1.

Met de kleuters die net op school zijn, wordt in de beginfase met een aangepast programma gewerkt.

In de eerste plaats vinden wij het heel belangrijk dat een kind zich op school thuis voelt en een plekje heeft in de groep. We proberen een uitdagende omgeving aan te bieden, zodat de kinderen geprikkeld worden om mee te doen aan de activiteiten. Door de kinderen bij die activiteiten te begeleiden en met hen mee te ‘spelen’, proberen we ze een stukje verder te helpen.

Het leren in groep 1 en 2 gebeurt met de methode Piramide, een methode speciaal ontwikkeld voor NT2 kinderen. Deze methode is terug te zien in het spelen in hoeken, het werken met ontdektafels, kleine vertelkringen, voorlezen en uitspelen van prenten- of vertelboeken, liedjes/versjes leren en het werken met ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast gebruikt groep 2 de methode RekenZeker om de kinderen op het gebied van rekenen voor te bereiden op groep 3. Voor de leerlingen die leesrijp zijn, wordt het leesmateriaal uit groep 3 gebruikt.

PIRAMIDE

Wij werken met de leerstof in thema’s en projecten op basis van de Piramide-methode. Hierbij wordt de ontwikkeling in de breedste zin van het woord gestimuleerd. De thema’s zijn:

Welkom, Mensen, Eten en drinken, Herfst, Wonen, Feest, Ziek en gezond, Kleding, Lente, Kunst, Verkeer, Zomertijd. Voor elk thema krijgt u een (digitale) brief. Daarin vindt u bijvoorbeeld de woorden terug die aan bod komen voor de woordenschatontwikkeling.

Binnen de thema’s vinden veel afwisselende activiteiten plaats. Die activiteiten kunnen starten in de kring. Daarna gaan de kinderen in diverse hoeken aan de slag.

Aan de oudste kleuters worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Voor het schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken en andere aanvullende schrijfoefeningen. Sommige kinderen zitten langer dan twee jaar in groep 1/2. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkeling en aanleg.

Het Piramide-project richt zich op een achttal ontwikkelingsgebieden:

1.  sociaal-emotionele ontwikkeling

2. persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid

3. creatieve ontwikkeling

4. motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven

5. ontwikkeling van waarnemen

6. taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen

7. denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen

8. oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning.

De overgang van groep 2 naar groep 3 is door deze aanpak meer op elkaar afgestemd en makkelijker voor veel van onze leerlingen. In groep 2 blijft spelend leren belangrijk en heeft het programma een speels karakter, in groep 3 kunnen onze leerlingen in het begin veelal op dezelfde wijze doorgaan, waarbij de aansluiting met de nieuwe vaardigheden, zoals taal/lezen, schrijven en rekenen geen problemen geeft.

Het observatie instrument ‘Kijk’

Om de leerlingen in de kleutergroepen gericht onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk om goed te observeren in de klas. Hiervoor gebruiken wij het observatie instrument ‘Kijk’ dat in de komende jaren stapsgewijs wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.

Het werken volgens het GIP-model en het ADI-model

De school werkt volgens het GIP-model (Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Voor de instructie werken de leerkrachten volgens het ADI-model (Activerende Directe Instructiemodel).

Het GIP-model kent één hoofdthema en vijf sub-thema’s. Het hoofdthema (de zelfstandigheid van de leerling) komt in alle niveaus terug. Deze zelfstandigheid komt onder andere tot uiting in:

Uitgestelde aandacht, inzicht in eigen kunnen en zelf problemen oplossen.

We oefenen met de leerlingen van groep 1 en 2 en van 3 t/m 8 hanteren we de regels van het GIP-model. Dit model geeft de groepsleerkracht concrete handvatten om de klas te kunnen organiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende niveaus en de verschillende instructiebehoeften van de leerling.

De leerkracht geeft extra hulp aan individuele leerlingen, aan de instructietafel die dit nodig hebben, zodat ook deze hun leerprogramma kunnen volgen. De leerkracht kan door het zorgteam worden geadviseerd  bij de keuze van de te gebruiken onderwijsleermaterialen.

De leerkracht biedt het onderwijs aan op drie niveaus (zie onderwijsprofiel): basis, breedte en plus.

Leerlingen die gerichte aanpak nodig hebben, worden ingebracht in de ‘kindbespreking’, de KB3. Hierbij wordt besproken op welke wijze de leerling verder begeleid gaat worden. De gemaakte afspraken worden in een handelingsplan vastgelegd. Na een periode van ongeveer zes á acht weken vindt een evaluatie plaats door de leerkracht en Interne begeleider en eventueel ouders.

De gebruikte methoden

Op de Al Ikhlaas wordt met de volgende methoden gewerkt:

 

 

 

VAK:

 

 

 

METHODE:

 

IN GROEP:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

Algemene ontwikkeling

 

 

 

 

Piramide /observatie instrument ‘Kijk’

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lezen

 

Veilig Leren Lezen

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisch lezen

Estafette

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Begrijpend lezen

 

Nieuwsbegrip XL

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

Schrijven

Pennenstreken

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Rekenen

Reken Zeker

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Nederlandse Taal

 

Taal in Beeld

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Spelling

 

Spelling in Beeld

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Aardrijkskunde

 

Wereld van Verschil/Blink

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Geschiedenis

 

Bij de Tijd/Blink

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Natuur

 

Natuurlijk!/Blink

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Engels

 

Take it easy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

Verkeer

 

Wijzer door het Verkeer

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Blits

 

 

Studievaardigheden

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

 

 

 

De Vreedzame school

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Godsdienst

SLO

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Smaaklessen

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

xExpressiemethode "Kijk om je heen! SubhanAllah"

Onze school heeft een eigen expressie methode ontwikkeld met het heel team samen, met inspiratie van de kunstenares Saida Franken.