Missie & Visie

De missie van de school
Onze school is een basisschool op Islamitische grondslag voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze grondslag willen wij mede gebruiken om de kinderen bewuster te maken van hun eigen gedrag en het inzicht te bevorderen dat wij als moslims onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, ongeacht geloofsovertuiging, ras en politieke voorkeur.

Wij gaan er vanuit dat elk kind uniek is, ook in zijn/haar capaciteiten. Wij vinden het onze taak als school om het beste uit elk kind te halen. Om dit te bereiken werken wij adaptief en opbrengstgericht.
Omgang en opvoeding hebben een centrale rol binnen het onderwijs op onze school. In het lesprogramma besteden wij nadrukkelijk aandacht aan de opvoedkundige aspecten, die kunnen verschillen van de thuissituatie. Het vormen en mede helpen opvoeden van kinderen tot volwaardige leden in deze samenleving is ons ideaal.

De kernwaarden
Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden:
Geloof, respect, verantwoordelijkheid, oprechtheid, openheid, ontwikkeling en kwaliteit.

We stellen het kind centraal
Ieder kind is welkom op onze school. Onze begeleiding en zorg zijn erop gericht ieders talenten maximaal tot ontwikkeling te laten komen. Daarbij stimuleren we niet alleen talenten op het cognitieve vlak, maar ook emotioneel, fysiek en spiritueel gebied.

We bieden elkaar zorg
Een belangrijke Islamitische kernwaarde is de zorg voor je naaste. Wij vertalen dat in goede leerlingenzorg en goed personeelsbeleid. Dit komt ook tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan.

Wij zijn gericht op samenwerking
Onderwijs is teamwork. We betrekken de ouders actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de prestaties, maar ook voor het positieve klimaat op school. We werken ook samen met diverse andere onderwijsinstellingen en gemeentelijke instellingen.

Wij zijn resultaatgericht.
We zijn een professionele organisatie waarbij een hoge kwaliteit aan het onderwijs wordt gesteld. We zorgen dat kinderen zich uitgedaagd voelen, zodat zij hun capaciteiten maximaal benutten. Ook de leerkrachten voelen zich uitgedaagd en worden zoveel mogelijk op hun competenties aangesproken.

We zijn toekomstgericht
Onderwijs is per definitie gericht op de toekomst, omdat we jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling. We hebben een pro-actieve houding ten opzichte van vernieuwingen in het onderwijs en de ontwikkelingen vanuit de samenleving.

We spelen actief in op maatschappelijke ontwikkelingen
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal tot goede en actieve burgers te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en het latere maatschappelijke leven. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers mede door middel van de methode “De Vreedzame School”.

Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:
1. Missie en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een teamoverleg en tijdens functioneringsgesprekken.
2. Missie en visie zijn opgenomen in het schoolplan, de schoolgids en het schoolverbeterplan. Zo houden we het gesprek over de missie en visie levend in onze school.

Streefbeelden
Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:

  • Op onze school is er een systematisch aanbod voor burgerschapsvorming
  • Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.
  • De school heeft een leerlijn ontwikkeld voor meerbegaafde/ hoogbegaafde leerlingen.
  • Onze school heeft het predicaat Gezonde school behaald.
  • Onze school heeft het predicaat Excellente school.
  • Op onze school wordt aan talentontwikkeling gedaan.


De visies van de school

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gehoord voelt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking.
Op onze school hebben wij gekozen voor bepaalde modellen die het onderwijs in de groep structuur bieden. Gip (groepsgericht en individueelgericht pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) en Adi (Activerende Directe Instructiemodel) wordt als leidraad gebruikt op school. GIP is een vorm van klassenmanagement die ervoor zorgt dat er ruimte wordt gecreëerd om gedifferentieerd te werken, aansluitend bij de behoeften van het kind. ADI zorgt voor een effectieve en directe instructie en leidt tot een actieve interactie met de leerlingen.

Voorwaarden voor het leren op onze school zijn:
• Zorgen voor een positieve sfeer en relatie
• Aansluiten bij het niveau en ervaringswereld van de leerlingen
• Uitspreken en koesteren van hoge verwachtingen van leerlingen.
• Zorgen voor activerende werkvormen in de klas
• Kennis hebben van de referentieniveaus.
• Onderwijs op maat geven: differentiëren bij de instructie, naar tempo en bij de verwerking met de middenmoot als vertrekpunt.                                                 
Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij de leerlingen in hun eigen leerproces.

Visie op identiteit
De Islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op Al Ikhlaas is gebaseerd. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen en waarden van de Islam begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en de salaat (het gebed). Voor de opvoeding van de kinderen acht de school het van belang dat zij handelen vanuit de normen en waarden zoals die in de Koran geopenbaard zijn en door de Profeet (vzmh) zijn gepraktiseerd. De Koran en Soenna (voorbeeld van de profeet) vormen de basis voor de maatschappelijke participatie van de leerlingen. Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij voldoende kennis hebben van de Islamitische achtergrond van de leerlingen. De leerkrachten worden structureel getraind op de Islamitische pedagogiek. De Islamitische identiteit is verweven in het onderwijs, in uitstraling, cultuureducatie, burgerschapsvorming en feestelijke uitingen.

Visie op excellentie
Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2015-2019 te ontwikkelen als een excellente school. Wij willen uitblinken omdat excellent onderwijs goed is voor onze leerlingen en onszelf, maar ook voor onze marktpositie. In het schooljaar 2012-2013 heeft de school deelgenomen aan het traject. Hierbij is het predicaat niet verworven, maar is er uitgesproken dat de school veel potentie heeft om dit alsnog in afzienbare tijd te behalen.

Visie op 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

            Samenwerking en communicatie
            Kennisconstructie
            ICT gebruik
            Probleemoplossend denken en creativiteit
            Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.